Skontaktuj się z nami : 34 372 34 29 lub 605 313 543,Nasze aplikacje:Pismo Święte z komentarzem Nowenna Pompejańska

Regulamin Księgarni internetowej edycja.pl

 

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ EDYCJA.PL
- R E G U L A M I N -

 Jego akceptacja jest warunkiem korzystania z produktów oferowanych przez Księgarnię Internetową edycja.pl
działającą pod adresem www.edycja.pl.

Księgarnia internetowa edycja.pl jest platformą prowadzoną przez wydawnictwo:

EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA
ul. Św. Pawła13/15, 42-221 Częstochowa
NIP 573-03-02-733, REGON 04000051700022
 tel.: +48 34 372 34 29, kom. +48 605 313 543
 e-mail: ksiegarnia@edycja.pl

 

SŁOWNICZEK:

Księgarnia internetowa edycja.pl – sklep działający pod adresem www.edycja.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez Księgarnię internetową edycja.pl, znajdującą się przy ul św. Pawła 13/15 w Częstochowie (kod pocztowy 42-221).

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawca – firmy dostarczające towar. W przypadku Księgarni internetowej edycja.pl są to zewnętrzne podmioty, tj. firmy kurierskie.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Księgarnia Internetowa edycja.pl kompletuje zamówienie i przekazuje zamówione produkty do wysyłki na adres wskazany przez Klienta.

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana przez Księgarnię internetową edycja.pl, w której zamieszczane są m.in. oferty Księgarni internetowej edycja.pl, oraz informacje o promocjach i konkursach.

Baza Księgarni internetowej – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Księgarni internetowej edycja.pl. W bazie przechowywane są również dane Klientów korzystających z Księgarni internetowej edycja.pl służące wyłącznie do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element Księgarni internetowej edycja.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient, składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależnościod rodzaju kodu).

Strona produktowa – strona w Księgarni internetowej edycja.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Księgarni internetowej edycja.pl pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§ 1.

Warunki realizacji zamówienia

1. Aby złożyć zamówienie w Księgarni internetowej edycja.pl, niezbędne jest posiadanie adresu e-mailowego oraz spełnienie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa poniżej.

a. Składanie zamówień przez Księgarnię internetową edycja.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
- Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
- Google Chrome w wersji 42.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

b. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Księgarni internetowej edycja.pl przez Klienta, koniecznych do:
- utrzymania sesji Klienta,
- dostosowania Księgarni internetowej edycja.pl do potrzeb Klientów,
- tworzenia statystyk oglądalności podstron Księgarni internetowej edycja.pl.

2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.edycja.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią internetową edycja.pl.

4. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiany towar;
b. adres, pod który ma być dostarczony towar oraz adres widniejący na fakturze (mogą to być dwa różne adresy);
c. sposób dostawy, jeśli Klient ponosi koszty wysyłki;
d. sposób płatności;
e. istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od Księgarni internetowej edycja.pl lub od Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa.

5. Zamówiony towar może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:
a. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
b. inny ustalony z pracownikiem Księgarni internetowej edycja.pl.
c. w dacie wysyłki towaru na zasadach opisanych w lit. a i b sprzedawca wystawia fakturę i w tym momencie następuje wydanie towaru, a na klienta przechodzi prawo rozporządzania towarem, zgodnie z art. 544§1 K.C.

6. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w §1 pkt 5 może być czasowo blokowana z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez Dostawcę.

7. Księgarnia internetowa edycja.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niepełnego adresu dostawy.

8. Dostawy towaru są realizowane przeważnie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, lub w innych uzgodnionych przez Klienta z Dostawcą, na podstawie danych (numer listu przewozowego) przesłanych e-mailem lub umieszczonych przy zrealizowanym zamówieniu w historii zamówień.

9. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta, a nowa dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Księgarnia internetowa edycja.pl wyśle do Klienta wiadomość na adres e-mailowy podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

10. W przypadku, gdy Księgarnia internetowa edycja.pl uzna, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu. O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie.

11. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z zamówienia powstałego w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego ponosi Księgarnia internetowa edycja.pl.

12. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Księgarnia internetowa edycja.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Księgarnia internetowa edycja.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Księgarnia internetowa edycja.pl zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

13. Warunki realizacji zamówienia produktu wirtualnego:

a. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.edycja.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DODAJ ZAZNACZONE”, a następnie w Koszyku wybiera sposób płatności za zamówienie.

b. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Produktu wirtualnego.

c. Księgarnia internetowa edycja.pl uniemożliwia złożenie zamówienia, w którym jednocześnie będzie się znajdował produkt wirtualny oraz produkt z innej kategorii.

d. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie zawierające Produkty Wirtualne w następujący sposób:
- przelewem online poprzez Podmiot realizujący płatność lub
- przelewem na konto bankowe.

e. Księgarnia internetowa edycja.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

f. Zamówienie zawierające Produkty Wirtualne zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od Podmiotu realizującego płatność potwierdzenia informacji o dokonaniu płatności lub zaksięgowaniu wpłaty, gdy płatność była dokonywana na konto bankowe.

g. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Księgarnia internetowa edycja.pl, prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która będzie:
- zawierała potwierdzenia otrzymania należności, oraz
- informację odnośnie sposobu pobrania Produktu Wirtualnego.

h. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Księgarnia internetowa edycja.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Księgarnia internetowa edycja.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.

 

§ 2.

Ceny towarów

 

1. Księgarnia internetowa edycja.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.edycja.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Księgarni internetowej edycja.pl, za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie Księgarni internetowej edycja.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie: zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Księgarni internetowej edycja.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.edycja.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Księgarnia internetowa edycja.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na dotychczasowych zasadach.

6. Promocje, wyprzedaże oraz kody rabatowe w Księgarni internetowej edycja.pl nie podlegają łączeniu. Jeżeli np. system komputerowy w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane. Regulamin danej promocji może przewidywać inne warunki promocji i są one wiążące w tym przypadku.

7. Ceny towarów obowiązujące w Księgarni internetowej edycja.pl obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.edycja.pl.

8. Ceny towarów obowiązujące w Księgarni internetowej edycja.pl nie dotyczą stałych Klientów zajmujących się dalszą odsprzedażą i/lub posiadających umowy o współpracy z Edycją Świętego Pawła.

§ 3.

Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu „weryfikacji złożonego zamówienia” przez pracownika Księgarni internetowej edycja.pl.

2. Zmian można dokonać również kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Księgarni internetowego edycja.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksiegarnia@edycja.pl.

3. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane tak długo, jak posiada ono status „w trakcie realizacji”. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650).

4. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, Dostawcy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, lub w innej formie uzgodnionej z pracownikiem Sklepu Internetowego edycja.pl.

§ 4.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
a. gotówką – w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Dostawcy. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Księgarni internetowej edycja.pl;
b. przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Księgarnię internetową edycja.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.

2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Księgarnię internetową edycja.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od Podmiotu realizującego płatność.

3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Księgarni internetowej edycja.pl lub Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła.

4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

5. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Księgarnia internetowa edycja.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

6. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.

7. Wpłaty należy kierować na konto Księgarni internetowej edycja.pl podając w treści przelewu numer zamówienia:

Santander Bank Polska S.A. o/Częstochowa 49 1090 1795 0000 0001 0612 3143


§ 5.

Czas realizacji zamówień

1. Czas wysyłki zamówienia przez Księgarnię internetową edycja.pl wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych, jeżeli towar znajduje się w Magazynie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Dostawcę. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Zamówiony towar na terenie Polski może być dostarczony za pośrednictwem Dostawcy pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy.

3. Zamówiony towar poza terytorium Polski jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres dostawy.

§ 6.

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Księgarnia internetowa edycja.pl w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania.

2. Warunkiem koniecznym, aby Księgarnia internetowa edycja.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres:

Księgarnia Internetowa edycja.pl,
ul. Św. Pawła 13/15,
42-221 Częstochowa.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Księgarnia internetowa edycja.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje produktu wirtualnego Klient może zgłosić reklamacje do Działu Obsługi Klienta (ksiegarnia@edycja.pl), w przypadku, gdy:
- zakupiony Produkt Wirtualny okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się, jak rownież gdy pobrany plik jest uszkodzony;
- dokona zapłaty za Produkt wirtualny poprzez Podmiot realizujący płatność i w ciągu 2 (dwóch) godzin od akceptacji płatności przez Podmiot realizujący płatność, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania Produktu.

§ 7.

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru (formularz reklamacji)

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta;

2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem zakupu prasy oraz rozpakowania z fabrycznego opakowania nagrań audio, wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych.

3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować: Księgarnię internetową edycja.pl, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa, tel.: +48 34 372 34 29; kom. +48 605 313 543, e-mail: ksiegarnia@edycja.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysłac pismo pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza) lub podać następujące informacje:

Ja:
……………………………………………………………………………………
Niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:
……………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
……………………………………………………………………………………
Numer umowy/faktury:
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Klienta(-ów) :
……………………………………………………………………………………
Adres Klienta(-ów):
……………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………
Data
……………………………………………………………………………………

6. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Księgarnia internetowa edycja.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię internetowy edycja.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Księgarnia internetowa edycja.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar powinien być odeslany lub przekazany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Księgarni internetowej edycja.pl o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. Poniższy termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres: Edycja Świętego Pawła, ul. Św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa.

10. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego za pośrednictwem Dostawcy Księgarnia internetowa edycja.pl:
- nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem;
- nie zwraca kosztów wysyłki - Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

11. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

12. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia przy produktach wirtualnych:

a. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia:
- gdy zamówienie nie zostało przez niego opłacone.
- do momentu pobrania Produktu Wirtualnego przez Klienta z Księgarni internetowej edycja.pl.
b. W przypadku rezygnacji z zamówienia i opłacenia go przez Klienta, Księgarnia internetowa edycja.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
c. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu przez Klienta Produktu Wirtualnego.

§ 8.

Newsletter Księgarni internetowej edycja.pl

1. Każda osoba ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Księgarni internetowej edycja.pl.

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Osoba dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Księgarnię internetową edycja.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym, klikając w link zamieszczony w e-mailu z potwierdzeniem prenumeraty Newslettera.

4. Każda osoba może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9.

Pakiety Promocyjne

1. Księgarnia internetowa edycja.pl posiada w swojej ofercie pakiety promocyjne [dalej zwane „Zestawem”]:

a. „Zestaw obniżający cenę produktów” - zgodnie z rabatem określonym każdorazowo na stronie produktu (na stronie produktowej oraz w Koszyku i historii zamówień przy zestawie prezentowany jest opis jako: „Produkty w promocji”);

b. „Zestaw obniżający ceny produktów” - Po przekroczeniu określonej kwoty wartości koszyka udzielany jest rabat na produkty, które nie są objęte inną promocją;

c. „Zestaw produkt w atrakcyjnej cenie” - Po przekroczeniu określonej kwoty wartości koszyka, Klient ma możliwość nabycia produktu w promocyjnej cenie;

d. „Zestaw darmowa wysyłka” - po dokonaniu zakupu za min. 75 zł koszty wysyłki towaru pokrywa Księgarnia internetowa edycja.pl.

2. Poszczególnych promocji na Zestawy nie można łączyć z innymi promocjami Księgarni internetowej edycja.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

3. Klient może usunąć z koszyka „Zestaw produkt w atrakcyjnej cenie”.

4. Przy reklamacji, Klient może zareklamować jeden produkt z „Zestawu obniżającego cenę produktów”. Zwrot ceny za dany produkt nastąpi wówczas w jej wysokości po uwzględnionym rabacie, a nie w wysokości prezentowanej indywidualnie przy danym produkcie w Księgarni internetowej edycja.pl.

5. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie mają pierwszeństwo przed pozostałymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 10.

Zasady korzystania z Produktów Wirtualnych

1. Zakupione i opłacone Produkty Wirtualne będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się do Księgarni internetowej edycja.pl, w menu Twoje Konto, na dole strony w ikonce Biblioteka Multimediów.

2. W celu pobrania Produktu Wirtualnego należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w zakupionym formacie dla E-booków PDF/EPUB/MOBI, dla plików audio mp3.

3. W przypadku Produktów Wirtualnych wieloplikowych, Księgarnia internetowa edycja.pl wyświetli listę plików do pobrania.

4. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Księgarni internetowej edycja.pl. Księgarnia internetowa edycja.pl nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.

5. Wszystkie Produkty Wirtualne oferowane przez Księgarnię internetową edycja.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089 z 2018 r. poz. 650) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Klient ma prawo korzystać z Produktów Wirtualnych tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać Produktów Wirtualnych innym osobom.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient nie jest uprawniony do:
a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktów Wirtualnych w całości lub we fragmencie;
b. modyfikowania Produktów Wirtualnych;
c. komercyjnego wykorzystywania Produktów Wirtualnych.

8. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z Produktów Wirtualnych w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

9. W przypadku wykrycia przypadku wykorzystania Produktów Wirtualnych niezgodnie z prawem Księgarnia internetowa edycja.pl może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

10. Księgarnia internetowa edycja.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Księgarni internetowej edycja.pl.

§ 11.

Dane osobowe

1. Rejestrując się w Księgarni internetowej edycja.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Księgarni internetowej edycja.pl takich jak: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy, Ulica, Kod Pocztowy, Miejscowość, adres e-mail, telefon. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Księgarnię internetową edycja.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. Św. Pawła 13/15 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia.

3. Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:
a. infromacji o okresie przetwarzania jej danych,
b. dostępu do danych - ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia,
c. przeniesienia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych,
d. wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Administrator Danych Osobowych (ADO) nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej osoby fizycznej, jej statusu, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

5. Portale społecznościowe  - Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Księgarni internetowej edycja.pl nie oznacza jego dostępności i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Księgarni internetowej edycja.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3. Księgarnia internetowa edycja.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Księgarni internetowej edycja.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Księgarni internetowej edycja.pl.

5. Księgarnia internetowa edycja.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. Ceny podane w Księgarni internetowej edycja.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w innych punktach sprzedaży Edycji Świętego Pawła.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. r. poz.683, 2361 z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219, 650).

8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Księgarnię internetową edycja.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776).

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.

10. Księgarnia internetowa edycja.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Księgarni internetowej edycja.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

1 stycznia 2022 r.