25 stycznia obchodzimy święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła. Jest to święto wyjątkowe, ponieważ liturgia Kościoła zazwyczaj nie wspomina w odrębnej celebracji liturgicznej szczególnych wydarzeń z życia świętych. Świętych apostołów Piotra i Pawła Kościół celebruje razem w jednym święcie 29 czerwca, ale to dodatkowe święto obchodzone przy końcu stycznia zwraca uwagę na szczególne znaczenie przemiany świętego Pawła z prześladowcy Kościoła w apostoła, którą celebrujemy jako jego nawrócenie.

Rzeczywiście w Nowym Testamencie wydarzenie to wspominane jest wielokrotnie. Przede wszystkim trzy razy jest o nim mowa w Dziejach Apostolskich: raz jest to opis wydarzeń (Dz 9,1-25), a dwa razy jest ono opisane przez apostołach Pawła w jego mowach, w których pojawia się ono jako element jego argumentacji na rzecz prawdziwości głoszonej przez niego Ewangelii (Dz 22,3-21 i 26,2-23). Wielokrotnie apostoł Paweł nawiązuje też do tego wydarzenia w swoich listach (szczególnie Ga 1,11-17; Flp 3,3-17; 1Tm 1,12-17). Także tutaj ta nagła przemiana używana jest jako argument na nadprzyrodzony charakter głoszonej przez św. Pawła nauki.

W Liście do Galatów apostoł Paweł podkreśla na przykład szybkość i radykalność tej przemiany. O tym, że głoszona przez niego Ewangelia jest owocem objawienia i że nie pochodzi ona od ludzi świadczy fakt, że od razu po tym wydarzeniu rozpoczął swoje nauczanie w Arabii i Damaszku i nie potrzebował do tego żadnego pouczenia od innych apostołów (Ga 1,16-17).

Na czym polegało nawrócenie świętego Pawła wyjaśnia nam on szczególnie w swoim Liście do Filipian. Dzięki swojemu spotkaniu z Chrystusem zrozumiał on jak bardzo bezwartościowe było jego wcześniejsze dążenie do doskonałości (Flp 3,4-8; por. Rz 7,7-25). Przez swoje nawrócenie Paweł pojął znaczenie odkupieńczej śmierci Chrystusa i całe swoje życie zawierzył Chrystusowi jako swojemu Panu.

Celebrując Święto Nawrócenia Świętego Pawła chrześcijanie odnawiają swoje zawierzenie Chrystusowi, który właśnie ze względu na nasze trudności i słabości przychodzi do nas jako Odkupiciel i Zbawca. Apostoł Paweł upewnia nas, że nic nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga objawionej w Jezusie (por. Rz 8,35-39) i że pomimo naszych grzechów i braków On udziela nam przebaczenia i mocy odnowy naszego życia. Razem z Pawłem także i my wezwani jesteśmy, aby starać się wciąż na nowo przemieniać nasze postawy i zapominając o tym, co jest za nami, a zwracając się ku temu, co przed nami, biec ku mecie po nagrodę, do której Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie (por. Flp 3,13-14).

Ks. Mariusz Górny SSP

 

Kilka naszych propozycji, które pomogą poznać św. Pawła: